Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

 • Avatar

The EU taxonomy

Updated: May 18

Door Emma van de Sompel

In de aanloop naar 2050 mobiliseert de EU al haar krachten om haar agenda voor klimaat en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Een van die krachten, de EU-Taxonomie, is een centraal element bij het heroriënteren van investeringen naar een nul-, veerkrachtige en duurzame economie. De voordelen van de EU Taxonomie als onderdeel van de EU Green Deal worden steeds duidelijker voor de gebruikers en de bredere economie.

Maar wat houdt de EU-taxonomie eigenlijk in? Wie zijn de belangrijkste gebruikers en wat kunnen zij de komende jaren verwachten?

Wat is de EU-taxonomie?

In de komende jaren wil de EU zich omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, waarin iedereen kan gedijen in een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie met netto nuluitstoot. De EU hoopt deze duurzame economische groei tegen 2050 te bereiken. Ter ondersteuning van de agenda voor duurzame ontwikkeling is ‘The EU Green Deal’ in het leven geroepen (figuur 1).

Om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, moet de EU het komende decennium 1 biljoen euro aan duurzame investeringen mobiliseren.

Daarbij zal de financiële sector een cruciale rol spelen bij het aantrekken van particulier kapitaal (bv. aandelen, leningen, projectfinanciering) dat moet worden geïnvesteerd in economische activiteiten die de klimaatverandering tegengaan.

Daarom werd een actieplan voor duurzame financiering opgesteld waarin de verschillende maatregelen worden beschreven die nodig zijn om de EU-agenda inzake klimaat en duurzame ontwikkeling te ondersteunen (figuur 2). De EU-Taxonomie is een centraal instrument om deze visie tegen 2050 te verwezenlijken.

Als een nieuw soort classificatiesysteem om te bepalen welke economische activiteiten “groen” zijn, helpt de EU-taxonomie de extra investeringen aan te trekken die we nodig hebben om een net-nul, veerkrachtige en duurzame economie op te bouwen. Financiële marktdeelnemers (bv. investeerders, vermogensbeheerders, …) en bedrijven zullen tegen begin 2022 verplicht zijn om hun duurzame prestaties op vergelijkbare wijze bekend te maken, waardoor investeerders zekerheid krijgen tegen greenwashing, bedrijven worden geholpen om duurzaamheid in hun hele toeleveringsketen te implementeren en, uiteindelijk, investeringen worden geheroriënteerd op de opbouw van een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

De EU Taxonomie is de laatste tijd een wisselend onderwerp, waardoor veel organisaties onzeker zijn over de inhoud en implicaties. Toch is de urgentie om op de EU Taxonomy trein te springen om een duurzame leider te worden hoog.

Wie moet zich melden?

De EU-Taxonomieverordening is in eerste instantie bedoeld voor gebruik door drie belangrijke partijen:

 • Financiële marktdeelnemers die financiële producten in de EU aanbieden (pensioenen en vermogensbeheer, verzekeringen, zakelijke en investeringsbanken).
 • Grote beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde (niet-)financiële ondernemingen die reeds onder het toepassingsgebied van de richtlijn niet-financiële verslaglegging vallen.
 • lidstaten en EU-instellingen bij het vaststellen van overheidsmaatregelen, normen of labels voor groene financiële producten of groene (bedrijfs)obligaties.

Momenteel geldt de taxonomie alleen voor deze specifieke partijen. Verwacht wordt echter dat zij in de komende jaren zal worden uitgebreid tot alle gebruikers – en aldus de norm zal worden binnen de beleggingssector.

Wat moet je melden?

De verordening bevat zes milieudoelstellingen waaraan de economische activiteit van een onderneming significant moet bijdragen om als taxonomisch afgestemd te worden beschouwd:

 1. Beperking van de klimaatverandering
 2. Aanpassing aan klimaatverandering
 3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
 4. Overgang naar een circulaire economie
 5. Preventie en bestrijding van verontreiniging
 6. Bescherming en herstel van de biodiversiteit en het ecosysteem

De economische activiteiten worden vervolgens beoordeeld aan de hand van vier criteria:

 1. Of zij aanzienlijk bijdragen tot een van de milieudoelstellingen
 2. Of zij geen significante schade toebrengen aan een andere milieudoelstelling
 3. Of zij voldoen aan de technische screeningscriteria (bv. normen, drempels, te bereiken doelstellingen) zoals vastgesteld door de EU-Commissie
 4. Of zij voldoen aan de OESO-richtsnoeren en de VN-beginselen voor de mensenrechten

In het algemeen voert de EU-Taxonomieverordening de verplichting in om informatie te verstrekken over de wijze waarop en de mate waarin hun economische activiteiten op de taxonomie zijn afgestemd. De precieze rapportagevereisten verschillen echter per taxonomiegebruiker en per economische activiteit zoals gedefinieerd door de EU-Commissie. In wezen zullen organisaties moeten rapporteren over het aandeel ecologisch duurzame economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de EUT-criteria. De milieuprestaties van een onderneming worden vervolgens vertaald naar financiële variabelen (omzet, CAPEX en OPEX KPI’s). Hierdoor kunnen financiële instellingen uitgebreide financieringsbeslissingen nemen. Er is ook begeleidende kwalitatieve informatie nodig over de berekening, de impact van milieu-, sociale en governancekwesties op het ecosysteem van de onderneming en haar waardeketen.

Waarom moet u in uw organisatie rapporteren over EU Taxonomy?

Door de EU-taxonomie op het niveau van economische activiteiten te definiëren, ondersteunt de EUT-verordening bedrijven bij de hele overgang naar een duurzame entiteit. Het helpt uw bedrijf bij de financiering van uw overgang, verzacht de marktfragmentatie, beschermt tegen greenwashing en trekt extra investeringen aan voor uw duurzame activiteiten. Bovendien onderzoekt de EU Taxonomy de kapitaaluitgaven die verband houden met uw transitieplannen, waardoor een uitgebreid inzicht wordt verkregen in de taxonomie-georiënteerde investeringen en een duidelijke afstemming op een hoge duurzaamheidsnorm, wat zowel uw bedrijf als investeerders ten goede komt bij de overgang naar duurzaamheid. Het geleidelijk toenemende aandeel van groene economische activiteiten in uw onderneming zal dan ook de algehele milieuprestaties verbeteren.

In hetzelfde licht biedt de EU Taxonomy uw organisatie de kans om verder te gaan dan het nalevingsaspect van de nieuwe verordening en de kansen die ermee gepaard gaan te omarmen. Een volledige overgang naar duurzaamheid omvat het omarmen van duurzaamheid binnen het gehele operationele bereik van uw bedrijf, met inbegrip van de stakeholders en uiteindelijk een indirecte impact op de bredere economie. Zo ontsluit u het echte waardepotentieel van de Green Deal van de EU. Als u de duurzame criteria van de EU-Taxonomie binnen dit toepassingsgebied toepast, genereert u een meer veerkrachtige toeleveringsketen en biedt u uw entiteit robuuste voordelen in termen van kosten en tijd en biedt u financiële instellingen fluctuatiebestendige beleggingsportefeuilles.

Waarom is de EU-Taxonomie goed voor Europa?

Europa heeft zich een voortrekkersrol verworven bij de VN-overeenkomst van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en nu ook bij de Green Deal van de EU. De opstelling en uitvoering van de EU-Taxonomie, een centraal element in het financieringsinstrumentarium, is een belangrijke stap op weg naar klimaatneutraliteit in Europa tegen 2050.

Om de duurzaamheid van een belegging te screenen, onderzochten ondernemingen recentelijk de milieu-, sociale en corporate governance-criteria (ESG-criteria). ESG-gegevens zijn echter per definitie kwalitatief en niet gemakkelijk in geld uit te drukken. De EU Taxonomy integreert daarentegen de kwalitatieve ESG-noties in een financieel beleidskader en creëert zo een kwantificeerbaar beoordelingsinstrument dat door beleggers kan worden gebruikt en dus financiering voor duurzame groei kan mobiliseren. Het instrument bevordert niet alleen de groei van koolstofarme sectoren, maar decarboniseert ook koolstofrijke sectoren door kwantificeerbare drempels vast te stellen waaraan vervuilende sectoren moeten voldoen om “taxonomisch” te worden afgestemd en extra “groene” investeringen aan te trekken. De EU-Taxonomie is niet alleen een duidelijke stimulans voor bedrijven om hun groene economische activiteiten te versterken, maar ook een betrouwbaar instrument om bedrijven bij te staan op de weg naar volledige duurzaamheid binnen hun toeleveringsketen. Zij omvat voldoende flexibiliteit om hen in staat te stellen technologische en markttrends te volgen en op de hoogte te blijven, maar is tegelijkertijd rigide genoeg om de dubbelzinnigheid over de “groenheid” van een activiteit tot een minimum te beperken. Deze aspecten creëren een gemeenschappelijk referentiekader voor investeerders en bedrijven.

Als u op de hoogte wilt blijven van toekomstige wijzigingen of meer informatie wilt over de nieuwe gedelegeerde handeling van de EU Taxonomy Climate, neem dan contact op met Flore Andersen via [email protected].

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry