Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Mental health in the workplace, an asset for companies.

Updated: May 18

Met de COVID-19 pandemie maken organisaties zich meer zorgen over de gezondheid van hun werknemers. Deze crisis is eindelijk een gelegenheid om zich voor deze kwesties te interesseren, zich ermee vertrouwd te maken en uiteindelijk een preventiebeleid in het bedrijf in te voeren.

Ten eerste is het essentieel om te begrijpen wat geestelijke gezondheid is door middel van een gemeenschappelijke definitie. Geestelijke gezondheid wordt door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) gedefinieerd als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek”. Geestelijke gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van negatieve aspecten, maar ook de aanwezigheid van positieve elementen. De WHO definieert een gezonde werkomgeving als een omgeving waarin er niet alleen geen schadelijke omstandigheden zijn, maar juist een overvloed aan factoren die gunstig zijn voor de gezondheid. Via dit begrip kunnen we twee belangrijke doelstellingen vaststellen:

  • De levenskwaliteit op het werk verbeteren (hoofddoelstelling)
  • Bescherming en bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Een van de grootste plagen van werknemers is stress op het werk. Het wordt gedefinieerd als een situatie die door het individu wordt ervaren als een situatie die zijn of haar middelen te boven gaat en die zijn of haar welzijn in gevaar kan brengen. (Lazarus en Folkman, 1984). De eisen van de situatie zijn te hoog in vergelijking met de middelen waarover het individu beschikt, en het is deze onevenwichtigheid die stress veroorzaakt.

Het behoeft geen betoog dat stress op het werk zeer negatieve gevolgen heeft voor het individu. Meer bepaald kan het leiden tot psychologische (angst, piekeren, fouten, enz.), fysieke (hart- en vaatziekten, immuundeficiëntie, enz.), gedrags– (vlucht, terugtrekking, enz.) en interpersoonlijke (prikkelbaarheid, agressiviteit, enz.) problemen. Dit alles kan de geestelijke gezondheid van de werknemer aantasten en leiden tot depressie, burn-out, bore-out, brown-out enz. Deze stress en dit ongelukkig zijn hebben ook gevolgen voor het bedrijf, aangezien het leidt tot een hoger ziekteverzuim en een vermindering van de productiviteit en de inzet van de werknemers. De hele productiviteit van het bedrijf staat op het spel. Bovendien loopt de werkgever het risico te lijden onder een slecht merkimago en een slechte reputatie.

Om dit te voorkomen heeft de arbeidsmarkt er dus echt belang bij de geestelijke gezondheid van werknemers te bevorderen.

Hoe doen we dat in de praktijk?

De arbeidspsychologie tracht de psychologische processen te begrijpen die betrokken zijn bij de gezondheidsproblemen op het werk bij werknemers. Wij zijn dus geïnteresseerd in het individu in zijn/haar werkomgeving. Het is echter belangrijk te specificeren dat het individu moet worden begrepen als een “complex systeem”. We evolueren allemaal met onze overtuigingen, onze persoonlijkheid en onze emoties. Al deze kenmerken leiden voor elk individu tot een andere reactie in de professionele sfeer. Daarom is het niet raadzaam het individu los te koppelen van de werknemer.

Er zijn twee perspectieven in de arbeidspsychologie: onderzoeken en begrijpen wat de gezondheid van de werknemers schaadt, maar ook observeren wat het welzijn van de werknemers bevordert.

Er zijn drie interventieniveaus mogelijk om het risico van werkstress te verminderen:

  • Primair: Preventie

Dit is een diagnostische fase. Het doel is de stressfactoren op het werk te verminderen door aan de bron in te grijpen in de werkorganisatie, de managementstijlen en de arbeidsomstandigheden. Wij zullen dus de oorzaken van mogelijke disfuncties in de organisatie opsporen (psychosociale risico’s, spanningen op het werk, enz.)

Om dit te voorkomen is het noodzakelijk regelmatig controles uit te voeren. Wat is er binnen het bedrijf al aanwezig om de risico’s te beperken? Welke hulpmiddelen worden gebruikt? Zijn werknemers en managers zich hiervan bewust?

Erover praten en kennis delen is al een vorm van preventie. We kunnen in de gebouwen bewustmakingsposters ophangen over beroepsziekten of psychosociale risicofactoren, met de werknemers communiceren, referenties hebben in termen van welzijn op het werk, of zelfs regelmatig vragenlijsten over de levenskwaliteit op het werk versturen (zoals een geluksenquête).

Het is ook essentieel om een aangename en ergonomische werkomgeving te creëren die bevorderlijk is voor de concentratie. Er kunnen rustplaatsen worden ingericht. Naast de lokalen hebben managers ook een grote verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van werknemers. Autonomie en vertrouwen, duidelijke en haalbare doelen stellen, respect voor het privéleven, erkenning… al deze aspecten zijn bevorderlijk voor het welzijn op het werk.

  • Secundair: beperken en corrigeren

Hier streven wij naar acties die gericht zijn op werknemers om gespannen situaties te beheersen. Wij trachten de reeds aanwezige schade en/of de mogelijke gevolgen ervan te beperken. Het idee is om werknemers via coachingsessies (individueel of collectief) de instrumenten te geven om stress of andere risico’s doeltreffend te bestrijden. Cognitieve gedragstherapieën (CGT) worden veel gebruikt en aangepast, evenals ontspanning om stress op fysiologisch niveau te verminderen. Het algemene doel is dat mensen kunnen handelen naar hun denkprocessen en hun emotionele reactie. Daartoe breken we het reactieproces af: “Wat is de situatie die bij mij stress veroorzaakt?” “Hoe interpreteer ik die? “Welke emoties en gedragsreacties vloeien eruit voort? “.

  • Tertiair: Reparatie

Het doel is het leed te verminderen door werknemers te helpen die al lijden. Het gaat om individuele begeleiding, waarbij echte zorg door een psycholoog noodzakelijk is. Een psychologische ondersteuning kan worden voorgesteld in geval van een kritisch incident (grote ontevredenheid, agressie op het werk, zelfmoord van een werknemer, enz.)

Binnen het bedrijf kunnen veel psychosociale risicofactoren aanwezig zijn. Stress, intimidatie, discriminatie of elke andere vorm van geweld zal het individu schaden. We hebben allemaal een rol te spelen in onze organisaties om deze factoren te beperken of te elimineren.

Voor vragen of andere informatie kunt u contact opnemen met Claire Beaurianne via [email protected]

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry