Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Energy as important component of net-zero

Updated: May 18

Bent u geïnteresseerd in “net-nul” en benieuwd hoe u dit in uw bedrijf kunt implementeren? Wilt u meer weten over impactvolle strategieën en maatregelen? Lees mee om een beter inzicht te krijgen in effectieve strategieën om net-nul te bereiken.


In één oogopslag

  • De discussie over klimaatverandering ging lange tijd over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Onlangs is het debat verschoven van “verminderen” naar “opheffen” van de emissies.
  • Nul is bereikt wanneer de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd, of geneutraliseerd, door absorptie van broeikasgassen van hetzelfde volume.
  • Emissiecompensatie moet worden beschouwd als een laatste redmiddel om netto nul of koolstofneutraliteit te bereiken. Emissiereductie is immers een eerste vereiste en mag niet worden vervangen door compensatie.
  • Om netto nul op de meest duurzame manier te bereiken, moet de energiehiërarchie worden gebruikt. Deze hiërarchie geeft voorrang aan energiebesparing boven het opwekken van hernieuwbare energie en het compenseren van emissies.
  • Bijdragen aan net-nul kan leiden tot meer efficiëntie, lagere energiekosten en bereidt uw bedrijf voor op de toekomst.

Wat is net-nul?

In ons recente artikel “Waarom zou “net-nul” het volgende doel van uw bedrijf moeten zijn?” vindt u meer over de definitie van net-nul. Dit gedeelte bestaat uit een korte samenvatting van dit artikel. Voor meer informatie raden wij u aan het volledige artikel hier te lezen.

Het IPCC definieert “netto nul-emissies” als de “toestand waarin antropogene broeikasgasemissies niet langer accumuleren in de atmosfeer, maar in plaats daarvan worden gecompenseerd door antropogene verwijderingen over een bepaalde periode”[1] Eenvoudig gezegd betekent dit dat netto nul wordt bereikt wanneer de wereldwijde broeikasgasemissies worden gecompenseerd, of geneutraliseerd, door broeikasgasabsorpties van hetzelfde volume.

Dit betekent niet dat netto nul een volledige stopzetting van de broeikasgasemissies vereist. Een manier om tot netto nul te komen is door de uitstoot van broeikasgassen te compenseren door het gebruik van hernieuwbare energie of “emissiecompensatie”, bijvoorbeeld door het planten van bomen die de totale uitstoot van broeikasgassen absorberen. Wanneer de broeikasgasemissies volledig in evenwicht zijn, is de uiteindelijke som van de emissies in de atmosfeer nul, vandaar de naam “netto nul”. In dit artikel zullen wij ons concentreren op het aspect van de emissies van het energiesysteem en op de vraag hoe deze emissies zoveel en zo doeltreffend mogelijk kunnen worden teruggedrongen. Aangezien de energievoorziening de grootste sector was in termen van broeikasgasemissies in 2019 in de EU, kan een vermindering van de energievraag een aanzienlijk effect hebben op de totale broeikasgasemissies.

Figure 1Greenhouse gas in the EU in 2019 in million tonnes of CO2-equivalent, by sector. The sector Energy supply comprises fuel used in electricity and heat production, but not vehicles. Data from EEA.

De energiehiërarchie als leidraad

Een gebruikelijke strategie om “koolstofneutraliteit” en “netto nul-emissies” te claimen is de aankoop van goedkope koolstofcredits en -certificaten. Deze “compensatie”-strategie is echter alleen gericht op schadebeperking nadat de broeikasgassen al zijn uitgestoten en pakt de onderliggende oorzaak van de broeikasgasemissies niet aan. Om geloofwaardig te zijn, moet een claim van “neutraliteit” of “netto nul” in overeenstemming zijn met de in de Overeenkomst van Parijs vastgestelde ambitie, die niet alleen via compensatie kan worden bereikt. Om het effect van de broeikasgasemissies van scope 1 en 2 op de meest efficiënte en impactvolle manier te verminderen, raden wij aan de energiehiërarchie te volgen, zoals weergegeven in figuur 2.

Stap 1: Energiebesparing

De eerste stap is de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen door onnodig energieverbruik en afval te verminderen of te elimineren. Door het uitvoeren van een energie-audit kunnen onnodige lekkages worden opgespoord. Voorbeelden hiervan zijn lampen die gewoon aanblijven als er niemand in de kamer is en verwarmingen die te vroeg worden aangezet of te laat worden uitgezet. Eenvoudige veranderingen, zoals een aanwezigheidsdetector voor de verlichting of gedragsveranderingen bij het gebruik van machines, kunnen al een aanzienlijk effect hebben en direct geld besparen. Door het ontwerp van de fabriek of de installatie te herzien, kunnen specifieke machines of zelfs hele installaties worden geëlimineerd, waardoor het energieverbruik sterk kan worden verminderd.

Stap 2: Energie-efficiëntie

Na vermindering van het energieverbruik door het elimineren van onnodige processen, kan verbetering van de energie-efficiëntie het verbruik nog verder verlagen door het verlies van energie te verminderen. Dit geldt zowel voor de vraag- als de aanbodzijde van het energiesysteem. Verbeteringen aan de vraagzijde worden vaak bereikt door modernere en hoogefficiënte installaties te gebruiken, wrijvingsverliezen te beperken en warmteverliezen te verminderen. Met een grondiger energie-audit kunnen mogelijkheden tot verbetering van de energie-efficiëntie worden opgespoord. Deze mogelijkheden kunnen kleinschalig zijn, zoals het vervangen van gloeilampen en halogeenlampen door LED’s, en grootschalig, door oude machines te upgraden naar nieuwe, (energie)efficiënte modellen. Net als de energiebesparingsstap hebben ook maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie een relatief korte terugverdientijd.

Stap 3: Hernieuwbare energie

De volgende stap is ervoor te zorgen dat aan de resterende energievraag kan worden voldaan met schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. De optie om lokaal energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen is gunstiger dan importeren vanwege zaken als transportverliezen en netwerkcongestie[2]. Met de huidige stijging van de vraag naar energie en het aanbod van hernieuwbare energie wordt congestie van het netwerk een belangrijk probleem. Verschillende netbeheerders zijn al gestopt met het aansluiten van installaties voor hernieuwbare energie op het net om de stabiliteit van het net te waarborgen.

Bovendien biedt zelf opgewekte hernieuwbare energie bijna altijd een betere business case omdat het de vraag naar externe energie vermindert, waardoor de energiekosten dalen. Door energieopwekking en -verbruik op elkaar af te stemmen, kan hernieuwbare energie nog efficiënter worden gebruikt. Door bijvoorbeeld het gebruik van zware machines af te stemmen op het moment dat de zon het felst schijnt, kan de opgewekte zonne-energie direct worden gebruikt. Als deze coördinatie niet (volledig) mogelijk is, kan energieopslag, zoals batterijen, worden gebruikt om het tijdsverschil te overbruggen.

Stap 4: Koolstofarme energie

Voor sommige toepassingen is hernieuwbare energie (nog) geen optie. In die gevallen kunnen vaak koolstofarme technologieën worden toegepast. Opties zijn aardgas, blauwe waterstof[3] of andere combinaties met Carbon Capture and Storage (CCS) of Carbon Capture and Utilisation (CCU). Bij de productie van staal bijvoorbeeld wordt inherent CO2 uitgestoten. Door deze uitstoot af te vangen en op te slaan, komt de CO2 niet in de atmosfeer terecht. CCU en CCS zijn echter nog niet voldoende ontwikkeld voor grootschalige toepassing.

Stap 5: Conventionele energie met compensatie

Wanneer noch hernieuwbare energie, noch koolstofarme technologie en CCS geldige opties zijn, bestaat de laatste stap erin de emissies te compenseren door middel van koolstofcompensatie. Dit is duidelijk de minst geprefereerde optie en mag daarom alleen worden gebruikt wanneer geen enkele andere methode volstaat. Compensatie pakt het probleem van de broeikasgasemissies niet bij de wortel aan, maar is slechts een maatregel om de schade te beperken.

Hoe kan uw organisatie profiteren van een net-nul strategie?

Het gebruik van de energiehiërarchie om uw bedrijf meer netto nul te maken heeft vele voordelen. Niet alleen kunt u een reële impact hebben op de beperking van de klimaatverandering, maar de eerste drie stappen kunnen ook uw energiekosten aanzienlijk verlagen. De vermindering van het energieverbruik heeft een snelle en duurzame impact, en de terugverdientijd van hernieuwbare energiebronnen wordt elk jaar korter en korter. Bovendien sluit deze strategie aan bij de hoge ambities van de Overeenkomst van Parijs en kan deze helpen die te verwezenlijken. Het maakt uw netto nul-claim op scope 1 en 2 geloofwaardig. Op de lange termijn kan dit zelfs resulteren in belastingvoordelen of zakelijke kansen die alleen beschikbaar zijn voor bedrijven die de netto-nul reis maken.

Uw organisatie via de energiehiërarchie naar netto nul brengen zal leiden tot meer efficiëntie, lagere energiekosten en uw organisatie voorbereiden op de toekomst.

Geïnteresseerd in net-nul?

Neem contact op met Ludwig Carton (in België) en Mick Richards (in Nederland) om te horen hoe Greenfish u kan helpen bij de start van deze ambitieuze reis.

[1] Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering. 2018. Bijlage I: Woordenlijst [Matthews, J.B.R. (red.)]. In: Mondiale opwarming van 1,5°C. Een speciaal IPCC-rapport over de gevolgen van een wereldwijde opwarming van 1,5°C boven het pre-industriële niveau en daarmee samenhangende mondiale broeikasgasemissieroutes, in het kader van de versterking van de mondiale respons op de dreiging van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en inspanningen om armoede uit te bannen. [Online].

[2] Netwerkcongestie doet zich voor wanneer er meer vraag naar of aanbod van elektriciteit is dan het netwerk aankan.

[3] Er zijn momenteel vier “kleuren” waterstof, die verwijzen naar het milieueffect van de productieprocessen. Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare energie. Grijze en bruine waterstof worden gemaakt uit fossiele brandstoffen en de productieprocessen produceren ook broeikasgassen. Bij blauwe waterstof worden deze broeikasgassen opgevangen of opgeslagen om de uitstoot ervan te voorkomen.

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry