Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

A glance into the EU Taxonomy

Updated: May 18

Onderzoek naar de eisen, verwachtingen en voordelen van de EU-taxonomie

In de aanloop naar 2050 mobiliseert de EU al haar krachten om haar agenda voor klimaat en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Een van die krachten, de EU-Taxonomie, is een centraal element bij het heroriënteren van investeringen naar een netto nul, veerkrachtige en duurzame economie. De voordelen van de EU Taxonomie als onderdeel van de EU Green Deal worden steeds duidelijker voor de gebruikers en de bredere economie. Met de eerste deadline om te rapporteren over uw activiteiten om de hoek (maart 2022), is de urgentie om op de duurzaamheidstrein te springen hoog.

Maar wat moet je rapporteren? Wat kunt u voor het komende jaar verwachten? En hoe kunt u profiteren van de voordelen van de EU-taxonomie?

Wat is de EU-taxonomie?

Om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 te halen, moet de EU het komende decennium 1 biljoen euro aan duurzame investeringen mobiliseren. Daarbij zal de financiële sector een cruciale rol spelen bij het aantrekken van particulier kapitaal (aandelen, leningen, projectfinanciering) dat moet worden geïnvesteerd in economische activiteiten die de klimaatverandering tegengaan.

Daartoe is de EU-Taxonomie opgezet als een nieuw soort classificatiesysteem om te bepalen welke economische activiteiten in overeenstemming zijn met de Europese klimaatambitie. Dit kader zal financiële marktdeelnemers (d.w.z. beleggers, vermogensbeheerders…) en bedrijven ertoe verplichten hun duurzame prestaties tegen begin 2022 op vergelijkbare wijze bekend te maken, waardoor beleggers zekerheid krijgen tegen greenwashing, bedrijven worden geholpen om duurzaamheid in hun hele toeleveringsketen te implementeren en, uiteindelijk, investeringen worden omgebogen naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

Wat wordt er van organisaties verwacht?

In het algemeen voert de EU-Taxonomieverordening de verplichting in om informatie te verstrekken over de wijze waarop en de mate waarin hun economische activiteiten op de taxonomie zijn afgestemd. De precieze rapportageverplichtingen verschillen echter per taxonomiegebruiker en per economische activiteit. Momenteel raakt de taxonomie aan sectoren die verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van de Europese broeikasgasemissies – sectoren waar dringend een operationele verschuiving nodig is.

In essentie zullen organisaties moeten rapporteren over het aandeel ecologisch duurzame economische activiteiten die voldoen aan de criteria van de EU-Taxonomie. De milieuprestaties van een onderneming worden vervolgens vertaald in financiële variabelen (omzet, CapEX en OpEX KPI’s). Hierdoor kunnen financiële instellingen uitgebreide financieringsbeslissingen nemen. Er is ook begeleidende kwalitatieve informatie nodig over de berekening, de impact van milieu-, sociale en governancekwesties op het ecosysteem van het bedrijf en zijn waardeketen.

Hoe ziet de toekomst van de EU-Taxonomie eruit?

Sinds de eerste klimaatgedelegeerde wet in april 2021 is uitgebracht, zijn steeds meer sectoren aan de EU-taxonomielijst toegevoegd. Binnen de energiesector zijn onlangs kernenergie en fossiele gassen toegevoegd aan de klimaatgedelegeerde wet met hun eigen subsidiabiliteits- en afstemmingscriteria. 2022 belooft een belangrijk jaar te worden voor de EU-taxonomie: naar verwachting zullen meer sectoren worden opgenomen in het groene classificatie-instrument, een gedelegeerde handeling voor de vier resterende doelstellingen van de EU-taxonomie wordt verwacht in het voorjaar van 2022, en er wordt meer vooruitgang verwacht met de sociale taxonomie – het zusterdocument van de Milieutaxonomie. Het wordt steeds duidelijker dat de EU Taxonomie gevolgen zal hebben voor alle sectoren en dat elk bedrijf rekening moet houden met de EU Taxonomie bij het bepalen van zijn doelstellingen voor het komende jaar of de komende jaren. Door op deze trein te springen voordat het te laat is, kunnen organisaties een reeks voordelen vrijmaken die de hele economie ten goede komen.

Hoe kan Greenfish u helpen?

De classificatie van elke economische activiteit volgens de EU-taxonomie vereist dat bedrijven hun rapporteringsmethode herdefiniëren om te voldoen aan een nieuw regelgevingskader dat bedoeld is om duurzame investeringen in Europa te bevorderen. Heeft deze classificatie vandaag “slechts” gevolgen voor de 10.000 bedrijven die onder de Niet-financiële Richtlijn (NFRD) vallen, met de invoering van de Richtlijn Corporate Sustainability (CSRD) in 2023 zullen naar verwachting bijna 50.000 bedrijven in Europa aan de nieuwe richtlijn moeten voldoen.

Greenfish ontwikkelde een aanpak in vijf stappen om bedrijven te ondersteunen bij het opbouwen van de kennis die nodig is om de complexiteit van de voortdurend evoluerende EU-taxonomiewetgeving te doorgronden en tegelijkertijd te voldoen aan de rapportageverplichtingen voor de boekjaren 2021 en 2022.

Figure 1: Greenfish EU Taxonomy 5-step methodology

Vanaf 2022 zullen de subsidiabiliteits- en afstemmingstoets, die momenteel alleen vereist is voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, ook de andere milieudoelstellingen omvatten: water, circulariteit, preventie van verontreiniging en biodiversiteit. Samen met de periodiek geëvalueerde technische screeningcriteria zal dit bedrijven dwingen specifieke processen en competenties te ontwikkelen die nodig zijn om de naleving van de EU-taxonomie te waarborgen.

Greenfish ondersteunt haar klanten om te beoordelen waar en hoe hun activiteiten onder de wetgeving vallen, hoe ze aan de regelgeving kunnen voldoen en hoe ze duurzaamheidsinformatie en -indicatoren kunnen ontwikkelen die verschillende belanghebbenden nodig hebben.

Bovendien garandeert de technische expertise van Greenfish de mogelijkheid om de naleving van de technische screeningscriteria te beoordelen, maar ook om de technische oplossingen te ontwikkelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat economische activiteiten als duurzaam kunnen worden geclassificeerd volgens de EU-Taxonomie.

Als u op de hoogte wilt blijven van toekomstige wijzigingen of meer informatie wilt over de nieuwe gedelegeerde handeling van de EU-Taxonomie Klimaat en hoe u daarover moet rapporteren, kunt u contact opnemen met Marco Matrisciano op [email protected].

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry